fbpx

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych przez spółkę Medicada Centrum Medyczne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż administratorem Państwa danych osobowych jest spółka Medicada Centrum Medyczne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu osiedle Przyjaźni 132 b, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000666719, posiadająca NIP 7811943064 oraz REGON: 366701970 (dalej jako: Administrator).

W treści poniższego komunikatu znajdą Państwo wszelkie informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych oraz przysługujących Państwu w związku z ich przetwarzaniem prawach.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – Maciej Jabłoński, z którą można skontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych:

telefonicznie pod numerem: 530 021 300

Niezależnie od powyższego, mogą Państwo skontaktować się z nami również pod adresem: recepcja@medicada.pl

Z chęcią udzielimy Państwu dodatkowych informacji oraz pomożemy rozwiać ewentualne wątpliwości.

Czyje dane przetwarzamy? Administrator przetwarza dane osobowe osób, które: – są pacjentami podmiotu leczniczego Medicada Centrum Medyczne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarskich, którym Administrator świadczy usługi administracyjne, – zostały wskazane przez pacjentów jako osoby uprawnione do dostępu do dokumentacji i/lub informowania o stanie zdrowia – dokonały telefonicznej lub elektronicznej rejestracji na wizytę – są kontrahentami Administratora

W jakich celach przetwarzamy Państwa dane osobowe? Podstawowym celem przetwarzania Państwa danych osobowych związanych jest wykonanie umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach podmiotu leczniczego Medicada Centrum Medyczne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz współpracujących indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarskich, które odbywa się na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. W tym przypadku podanie przez Państwa danych jest konieczne, są one bowiem niezbędne do zawarcia oraz późniejszego wykonania umowy o udzielenie świadczeń zdrowotnych.

Powyższy cel nie jest oczywiście jedynym, dla którego przetwarzamy Państwa dane osobowe, są one bowiem wykorzystywane również do: marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług, przekazywania Państwu informacji o proponowanych zmianach Umowy, w tym Regulaminów i Cennika, a także o zmianach naszej nazwy (firmy) lub adresu.

W takim wypadku ma to jednak miejsce dopiero po wyrażeniu przez Państwa dobrowolnej i wyraźnej zgody na przetwarzanie danych osobowych w jednym ze wskazanych wyżej, konkretnie określonych celów i odbywa się na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Wyrażona przez Państwa zgoda może być w każdej chwili cofnięta, nie wpływa to jednak na zgodność z prawem przetwarzania, które toczyło się przed cofnięciem tej zgody.

Przetwarzanie Państwa danych osobowych jest również niezbędne w celu umożliwienia nam potwierdzenia praw pacjenta zarejestrowanego w Narodowym Funduszu Zdrowia, w tym w szczególności poprzez system Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców. Przetwarzanie Państwa danych jest w tym wypadku niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Stanowi to podstawę przetwarzania danych na gruncie przepisu art. 6 ust. 1 lit. c) w zw. z art. 9 ust. 2 lit. h) RODO.

W niektórych przypadkach przetwarzanie Państwa danych osobowych może okazać się niezbędne dla realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów, takich jak dochodzenie ewentualnych roszczeń, marketing świadczonych przez nas usług oraz analiza ich jakości. W takiej sytuacji do przetwarzania dochodzi na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Komu mogą być przekazywane Państwa dane osobowe? uprawnionym instytucjom publicznym: tj Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Narodowy Fundusz Zdrowia, Sądy, Policja, Prokuratura i innym zgodnie z artykułem 26 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia 6 listopada 2008 r. (Dz.U. 2009 Nr 52 poz. 417), współpracującym podmiotom leczniczym, laboratoriom